Marta Bykiewicz

GABINET PSYCHOTERAPII
I POMOCY
PSYCHOLOGICZNEJ

O psychoterapii

Psychoterapia jest procesem, podczas którego osoba poszukująca pomocy próbuje, z pomocą terapeuty, poznać i zrozumieć to, co jest źródłem jej problemów. Jak pisał Irvin Yalom, jest podróżą, w którą się wyrusza, aby odkryć nie do końca dla siebie jasne motywy własnego postępowania, wewnętrzne blokady i nieświadomie odtwarzane w teraźniejszości wzorce relacji z ważnymi osobami z przeszłości. Gdy uda się dotrzeć do źródła nieświadomego konfliktu i uświadomić sobie jego przyczyny, można dzięki temu rozwiązać dręczące od dawna problemy, poprawić relacje z bliskimi i samym sobą.
Psychoterapia psychodynamiczna wywodzi się z nurtu psychoanalitycznego i odwołuje do nieświadomych mechanizmów funkcjonowania. W relacji terapeutycznej odtwarzają się z czasem wzorce relacji i wzorce zachowania powtarzane nieświadomie przez osobę szukającą pomocy i będące źródłem jej cierpienia. Dzięki temu można się im przyjrzeć, zrozumieć je i zmienić to co nieuchronnie prowadzi do powtórzenia cierpienia. Przedmiotem sesji jest analiza i interpretacja przeżyć, myśli i skojarzeń swobodnie wnoszonych na sesję przez osobę poszukującą pomocy, a także problemów i trudności, z którymi się zmaga. Ten proces wymaga czasu, uważności, a także określonych ram terapii. Celem jest stabilna zmiana funkcjonowania, której jedynie jednym z elementów jest usunięcie objawów. Rozpoczęcie psychoterapii poprzedza 1-3 spotkania konsultacyjne, które pozwolą ustalić zakres problemów do terapii i cele terapeutyczne. Sesje psychoterapeutyczne odbywają 1-2 razy w tygodniu i trwają 50 min.
Psychoterapia uzależnień to psychoterapia, w której osoba poszukująca pomocy próbuje, przy udziale terapeuty, poznać i zmienić psychologiczne mechanizmy leżące u podłoża uzależnienia, a więc wewnętrznego przymusu picia, brania narkotyków, grania czy nadużywania Internetu. Uczy się utrzymywania abstynencji bądź ograniczania nałogowego zachowania. Poznaje sposoby radzenia sobie z wewnętrznym przymusem powtarzania zachowania, które obok chwilowej ulgi przynosi przede wszystkim długotrwałe cierpienie. Sesje psychoterapeutyczne odbywają 1-2 razy w tygodniu i trwają 50 min.
Poufność jest podstawową zasadą i warunkiem psychoterapii. Oznacza ona, że wszystko co dzieje się podczas spotkań terapeutycznych objęte jest tajemnicą i nie jest wynoszone na zewnątrz. Zasada ta jest wyrazem wzajemnego szacunku wszystkich osób uczestniczących w psychoterapii i podstawowym elementem poczucia bezpieczeństwa w terapii.